ސެކްޝަން | ., މަޒުމޫނު

ސުނާމީގެ އިންޛާރު…

11 އޭޕްރީލް 2012 - ބުދަ

ސުނާމީގެ އިންޛާރު...

ޖަޕާނަށް އައި ވަރުގަދަ ބިންހެލުމަކާއި ބޮޑު ސުނާމީގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކަށްވެސް ސުނާމީއެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޛާރު ވަނީ ދެވިފައެވެ. ބިންހެލުމާއި ސުނާމީ ފަދަ ކައުނުގެ ކާރިޘާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އިންސާނުންނަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހައި ކަމެއް… މި މަޒުމޫނު އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސުވާލާއި ޖަވާބު