މައްޔިތާގެ މޫނު ބަލަން ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯއެވެ؟

20 ޑިސެމްބަރު 2010 - ހޯމަ

މައްޔިތާގެ މޫނު ބަލަން ދިއުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯއެވެ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

މައްޔިތާގެ މޫނުބެލުމަކީ އޮންނަ ކަމެކެވެ. އިތުރު އެކަލޭގެފާނުން އަވަހާރަވެ ވަޑައިގަތުމުން މުސްލިމުން އެކަލޭގެފާނުންގެ މޫނު ބެލުމަށްޓަކައި އެކަލޭގެފާނުންގެ ގާތަށް ވަދެ، އެއްމެ ފަހު ފަހަރަށް އެކަލޭގެފާނު ދެކިލައި ބައްދަލު ކުރިއެވެ. ވީމައި ގާތް ތިމާގެ ނުވަތަ އަވަށްޓެރިންނާއި ރަހުމަތްތެރީން ނިޔާވުމުން އެމީހުންގެ މޫނު ބެލުމަށް ދިޔުމަކީ އޮތް ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއި ހިލޭ އަންހެނުން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބައެއްގެ މޫނުބެލުމަކީ އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންގެ މޫނުބެލުމަށް ފިރިހެނުން ދިޔުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫނެވެ. އަދިކިޔެއް ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވެ މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކޮށް ދުޢާ ކުރުމުން އެ ނިމުނީއެވެ.

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

ސުވާލާއި ޖަވާބު