ތ. ދިޔަމިގިލީގައި 19/7/2011 ގައި ދެއްވި ދަރުސް

24 ޖުލައި 2011 - އާދިއްތަ

“مع الشباب”حلقة-9 , ﷲ ގެ ކޯފާ އަށް ބިރުވެތިވުން

15 މާޗް 2011 - އަންގާރަ

މިރޭގެ حلقة ގައި ޝައިޙް ވަނީ ޖަޕާނަށް އައި ވަރުގަދަ ބިންހެލުމާއި ބޮޑު ސުނާމީގެ ސަބަބުން އިބްރަތް ލިބިގަނެ ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުމަށް ވަސިތްޔަތް ކޮށް ވަރަށް އަގުހުރި ނަސެޙަތް ކޮޅެއްދީފައެވެ.
މި حلقة އަކީ ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް މެލޭޝިޔާގަ ހުންނަވައިގެން ސްކައިޕް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހެއްގެރޭ ފުރްޤާން މިސްކިތުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ޒުވާނުންނަށް ޙާއްސަ حلقة އެކެވެ.

“مع الشباب” حلقة-6

9 މާޗް 2011 - ބުދަ

މި حلقة އަކީ ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް މެލޭޝިޔާގަ ހުންނަވައިގެން ސްކައިޕް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހެއްގެރޭ ކުރިޔަށް ގެންދާ ޒުވާނުންނަށް ޙާއްސަ حلقة އެކެވެ.

“مع الشباب” حلقة-5

8 މާޗް 2011 - އަންގާރަ

މި حلقة އަކީ ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް މެލޭޝިޔާގަ ހުންނަވައިގެން ސްކައިޕް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހެއްގެރޭ ކުރިޔަށް ގެންދާ ޒުވާނުންނަށް ޙާއްސަ حلقة އެކެވެ.

“مع الشباب” حلقة-4

8 މާޗް 2011 - އަންގާރަ

މި حلقة އަކީ ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް މެލޭޝިޔާގަ ހުންނަވައިގެން ސްކައިޕް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހެއްގެރޭ ކުރިޔަށް ގެންދާ ޒުވާނުންނަށް ޙާއްސަ حلقة އެކެވެ.

“مع الشباب” حلقة-3

8 މާޗް 2011 - އަންގާރަ

މި حلقة އަކީ ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް މެލޭޝިޔާގަ ހުންނަވައިގެން ސްކައިޕް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހެއްގެރޭ ކުރިޔަށް ގެންދާ ޒުވާނުންނަށް ޙާއްސަ حلقة އެކެވެ.

“مع الشباب” حلقة-2

27 ފެބުރުއަރީ 2011 - އާދިއްތަ

މި حلقة އަކީ ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް މެލޭޝިޔާގަ ހުންނަވައިގެން ސްކައިޕް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހެއްގެރޭ ކުރިޔަށް ގެންދާ ޒުވާނުންނަށް ޙާއްސަ حلقة އެކެވެ.

“مع الشباب” -1

27 ފެބުރުއަރީ 2011 - އާދިއްތަ

މި حلقة އަކީ ޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް މެލޭޝިޔާގަ ހުންނަވައިގެން ސްކައިޕް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހެއްގެރޭ ކުރިޔަށް ގެންދާ ޒުވާނުންނަށް ޙާއްސަ حلقة އެކެވެ.

އަޚުވަންތަކަން

20 ފެބުރުއަރީ 2011 - އާދިއްތަ

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފްގެ ފަރާތުން ރާވާ އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި “ހިޖްރަ ކޭމްޕް 2010″ގައި ޝައިޚް ދެއްވި ދަރުސެއްކަމަށްވާ “އަޚުވަންތަކަން”


ސުވާލާއި ޖަވާބު