ކާފަރުންގެ ޢީދުގައި ބައިވެރިވުން… عيد ގެ ޒީނަތް މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ގަތުލު ޢާންމު…
 
ކާފަރުންގެ ޢީދުގައި ބައިވެރިވުން…

ކާފަރުންގެ ޢީދުގައި ބައިވެރިވުން…

ދިރިއުޅުމުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބައެއް ކޮޕީކުރުމަކީ އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ކަމެކެވެ. ތަފާތު ފަންނުތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢިލްމީ ހޯދުންތަކާއި ތަޖުރިބާ ތަކުގައި އެއްބަޔަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ފައިދާ އަނެއް ބަޔަކު ލިބިގަތުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލައަކީ ކާފަރުންގެ އާދަކާދައާއި ދީނުގައި އެއްގޮތް ކުރުމާއި ތަބާވުމެވެ. އަދި އާދަމުގެ ދަރީންގެ އިތުރުން ވަލު ޖަނަވާރު، ސޫފާސޫފި އެއްޗިހީގެ އުޅުމާއި ގޮތަށް ދާންދެން ތަބާވާތީއެވެ. ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި މުސްލިމުންނަކީ ރިވެތިވެގެންވާ [...]

ކާފަރުންގެ ޢީދުގައި ބައިވެރިވުން…
عيد ގެ ޒީނަތް

عيد ގެ ޒީނަތް

بسم الله الرحمن الرحيم تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا ومِنْكُمْ ބަރަކާތްތެރި ޢީދު ދުވަހަކީ ބޮޑުވެގެންވާ އަޅުކަމަކަށް ފަހުގައި މާތް ﷲ މުސްލިމުންނަށްޓަކައި ލައްވާފައިވާ އުފާވެރި ދުވަހެކެވެ. މުސްލިމުންގެ އުފަލަކީވެސް ﷲ އާ އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ކިޔަމަންތެރިކަމުގައި ޝުކުރު ކުރުމުގައި ހޭދަކުރެވޭ ވަގުތެކެވެ. ވީމައި ޢީދު ދުވަހުގައި رسول الله صلى الله عليه وسلم އާއި އެކަލޭގެފާނުންގެ މާތް މިތުރުން ކަންތައް ކުރައްވާފައިވާ ގޮތް ދަނެ ދަސްކުރުމަކީ މުސްލިމުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. މާތް ﷲ ރުއްސަވާފަދަ [...]

عيد ގެ ޒީނަތް

އެބައިމީހުން ބޭނުންވަނީ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ޙުކުމް ހެއްޔެވެ ؟

بسم الله الرحمن الرحيم {{ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّـهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ }} المائدة ٥٠ “އެބައިމީހުން ބޭނުންވަނީ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ޙުކުމް ހެއްޔެވެ. އީމާންވާ ބަޔަކަށް މާތް ﷲ ގެ ޙުކުމްފުޅަށްވުރެ ވަކިން މޮޅު އަދި ފުރިހަމައީ ކާކުގެ ޙުކުމެއް ހެއްޔެވެ.” އާންއެކެވެ. އެމީހުން ބޭނުންވަނީ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ޙުކުމެވެ. އަދިކިޔެއް، ޖާހިލިއްޔަތެވެ. މާތް ﷲ ގެ ކޯފާއާއި ޢާޛާބުގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެ ގޮސްފައިވާ ކުފުރާއި ޝިރުކުގެ އުންމަތްތައް އަލުން މި ބިންމައްޗަށް އުފަންކުރާށެވެ. އަނިޔާވެރިކަމާއި ނާމާންކަން، [...]

މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ގަތުލު ޢާންމު…

މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ގަތުލު ޢާންމު…

މިއަދު ދުނިޔެއަށް އިރު އަރާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ މުސްލިމުންނަށް ބިރުވެރިކަން ބޮޑު ދުވަހަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. އަދި އިރު އޮށްސޭ ކޮންމެ ރެއަކީ ނާމާން ރެއެއްކަމުގައި ވަނީ ވެފައެވެ. މުސްލިމުން ނިކަމެތި ކުރުމަށްޓަކައި އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދާވާތްތެރިން މޮޔަ ގެރިތަކެއް ތެޅޭހެން ތެޅެނީއެވެ. ކައުއިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ عليه الصلاة والسلام ޚަބަރު ދެއްވާފައިވާ ފަދައިން އިރުގެ އަލިކަން ފޯރާ ކޮންމެ ހިސާބަކަށް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން، ދުނިޔެމަތީގައިވާ ހަމައެކަނި ހައްގު ދީން މިއަދު ފޯރާފައި ވާތީއެވެ. ހަމައެފަދައިން މިދީނުގެ ޢާދާވާތްތެރިން، [...]

މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ގަތުލު ޢާންމު…
ސުވާލާއި ޖަވާބު